Takster og beskrivelse af ydelser

§76 (efterværn) eller §82 eller §85 støtte i egne boliger (klubværelser) med egen lejekontrakt. Støtten kan også være udkørende til borgers egen bolig i andet regi end Ledestjernen.

506,- per støttetime.
Støttebehovet udregnes individuelt fra borger til borger i samarbejde mellem visiterende myndighed og Ledestjernen. Støttebehovene udmøntes herefter i udviklingsmål.

Om støtten:
Det overordnede formål med den pædagogiske støtte er at sikre en sammenhængende, helhedsorienteret og habiliterende indsats. Indsatsens formål er, at modsvare borgerens behov samt styrke borgerens muligheder for samfundsdeltagelse og habilitering. Borgeren dannes i støtteprocessen mest muligt til at tage eget ansvar for at opnå et selvstændigt og meningsfuldt liv, udvikle sig og udnytte sine muligheder. Afklaringen dokumenteres i direkte VUM-overførbare faglige termer. Når vi udfaser borgere af vores egne boliger, kan det være relevant at kendt personale følger med som udkørende støtte i borgers egen bolig ude af Ledestjernens fysiske regi.

Udkørende socialpædagogisk bistand til borgere i egne boliger jf. Lov om social Service § 85 

Ledestjernen tilbyder socialfaglig støtte i borgeres egne boliger i en radius af 100 km fra Haslev. Se takst u. ‘Takster’. Kørsel afregnes særskilt.

Støttebehovet aftales individuelt fra borger til borger i samarbejde mellem visiterende myndighed, borger og Ledestjernen. 

Ledestjernens primære målgruppe er borgere diagnostiseret med autismespektrumforstyrrelser, Aspergers og andre personlighedsforstyrrelser. 

Ledestjernens medarbejdere kan eksempelvis lave en PAS-analyse på borger for bedst muligt at tilrettelægge ydelsen ud fra den enkeltes nærmeste udviklingspotentialer. 

Ledestjernen kan bl.a. tilbyde tidsafgrænsede forløb på 3-9 måneder med afsæt i den CTI faseinddelte metode i “Housing first”. 

Visiterende kommune har mulighed for forlængelse af forløb. 

Ledestjernen kan yderligere tilbyde ICM (intensive Case Management), som er tidsubegrænset og med afsæt i empowerment. 

Ledestjernen sender kvartalsvise udviklingsplaner til handlekommune baseret på fokusområder beskrevet i VUM 2,0. 

Ledestjernens medarbejdere vil have fokus på etablering i egen lejlighed & Almindelig Dagligdags Livsførelse (ADL). Derudover kontakt og tilknytning til civilsamfundsaktører, som kan have en positiv indvirkning på borgers habitus. Ledestjernen søger derudover altid at motivere borgere til at kontakte relevante offentlige instanser, såsom Jobcenter, socialforvaltning, psykiatri m.m., hvor Ledestjernens medarbejder agerer bisidder. 

§107 botilbud

2341,- per døgn.
Målgruppen støttes med gennemsnitligt 25 støttetimer om ugen. Støtten udmøntes fleksibelt jf. borgerens aktuelle støttebehov.

Om støtten:
Formålet er via målrettet indsats i en hjemlig boligmæssig at opnå udredning, udvikling eller stabilisering af borgerens funktionsevne. Hensigten er at skabe afklaring af fremtidig boform og støtteforanstaltninger. Vores §85 tilbud i vores klubværelser eller egen bolig andetsteds i lokalmiljøet være et logisk næste mål bo-mæssigt. Afklaringen dokumenteres i direkte VUM-overførbare faglige termer.

Den unge støttes via passende stilladsering til at cope med de samfundsrelaterede krav, myndige personer skal mestre.

NB! Tilbuddet er under godkendelse hos Socialtilsynet og forventes åbnet primo 2024.

STU-uddannelse

21.335,- per måned.

Om tilbuddet og taksten:
Taksten dækker alle udgifter til undervisning, praktik, forplejning, transporttræning m.v.

Der sikres altid arbejdsmarkedsafklaring, og der dokumenteres direkte i forløbsplaner online i fx UNO-ung STU systemet løbende, så UU-vejleder kan følge med i den dynamiske udviklingsproces, som den unge gennemlever.

Der udarbejdes som standard Unge-PAS og div. OCN-beviser. Yderligere udredning via PAS-systemet kan tilkøbes.

Evt. afhentning og aflevering før og efter undervisning på hjemmeadresse:
761,
– per planlagt fremmøde-dag.

§103 beskyttet beskæftigelse

517,- per dag.

Indsatsen dokumenteres i en udviklingsplan, som der følges op på årligt med visiterende myndighed.

§104 aktivitets- og samværstilbud

722,- per dag.

Indsatsen dokumenteres i en trivselsplan, som der følges op på årligt med visiterende myndighed.