Takster og beskrivelse af ydelser

§76 (efterværn) eller §82 eller §85 støtte i egne boliger (klubværelser) med egen lejekontrakt. Støtten kan også være udkørende til borgers egen bolig i andet regi end Ledestjernen.

486,- per støttetime.
Støttebehovet udregnes individuelt fra borger til borger i samarbejde mellem visiterende myndighed og Ledestjernen. Støttebehovene udmøntes herefter i udviklingsmål.

Om støtten:
Det overordnede formål med den pædagogiske støtte er at sikre en sammenhængende, helhedsorienteret og rehabiliterende indsats. Indsatsens formål er, at modsvare borgerens behov samt styrke borgerens muligheder for samfundsdeltagelse og rehabilitering. Borgeren dannes i støtteprocessen mest muligt til at tage eget ansvar for at opnå et selvstændigt og meningsfuldt liv, udvikle sig og udnytte sine muligheder. Afklaringen dokumenteres i direkte VUM-overførbare faglige termer. Når vi udfaser borgere af vores egne boliger, kan det være relevant at kendt personale følger med som udkørende støtte i borgers egen bolig ude af Ledestjernens fysiske regi.

§107 botilbud

2341,- per døgn.
Målgruppen støttes med gennemsnitligt 25 støttetimer om ugen. Støtten udmøntes fleksibelt jf. borgerens aktuelle støttebehov.

Om støtten:
Formålet er via målrettet indsats i en hjemlig boligmæssig at opnå udredning, udvikling eller stabilisering af borgerens funktionsevne. Hensigten er at skabe afklaring af fremtidig boform og støtteforanstaltninger. Vores §85 tilbud i vores klubværelser eller egen bolig andetsteds i lokalmiljøet være et logisk næste mål bo-mæssigt. Afklaringen dokumenteres i direkte VUM-overførbare faglige termer.

Den unge støttes via passende stilladsering til at cope med de samfundsrelaterede krav, myndige personer skal mestre.

NB! Tilbuddet er under godkendelse hos Socialtilsynet og forventes åbnet primo 2024.

STU-uddannelse

20.475,- per måned.

Om tilbuddet og taksten:
Taksten dækker alle udgifter til undervisning, praktik, forplejning, transporttræning m.v.

Der sikres altid arbejdsmarkedsafklaring, og der dokumenteres direkte i forløbsplaner online i fx UNO-ung STU systemet løbende, så UU-vejleder kan følge med i den dynamiske udviklingsproces, som den unge gennemlever.

Der udarbejdes som standard Unge-PAS og div. OCN-beviser. Yderligere udredning via PAS-systemet kan tilkøbes.

Evt. afhentning og aflevering før og efter undervisning på hjemmeadresse:
730,- per planlagt fremmøde-dag.

§103 beskyttet beskæftigelse

497,- per dag.

Indsatsen dokumenteres i en udviklingsplan, som der følges op på årligt med visiterende myndighed.

§104 aktivitets- og samværstilbud

694,- per dag.

Indsatsen dokumenteres i en trivselsplan, som der følges op på årligt med visiterende myndighed.