Botilbud på Ledestjernen

Kender du en ung som er klar til at prøve kræfter med voksenlivet, så læs mere her: 

Raketten § 107 er til unge borgere, som ønsker et sammenhængende tilbud, hvor man både kan få en uddannelse, beskæftigelsestilbud og redskaber til et mere selvstændigt liv. Raketten er en del af vores springbræt til unge mennesker med særlige behov, som har lyst til at rykke sig i livet. 

Målgruppen på Raketten har potentiale for udvikling, og kan uagtet diagnoser trives med at være en del af inkluderende fællesskaber. Målgruppen har fortrinsvis en diagnoser inden for autismespektrum. 

Vi kan også optage unge under 18 år forudsat at kommune og det sociale tilsyn dispenserer. Dog skal du så være under afklaring til fx målgruppen for STU, FGU eller andet relevant dagtilbud for målgruppen. Måske er du allerede godkendt til STU, og skal have dit dagtilbud suppleret med et botilbud?

Ledestjernen visiterer ikke unge med misbrug og udadreagerende adfærd som en integreret del af deres handlemønster.  

Der er personale til stede fra kl. 8:00 til 23:00. I en afdeling har vi rådighedsnattevagt. I de øvrige tilkald fra den afdeling, hvor vi har sovende nattevagt til rådighed  (transporttid er under 5 minutter).

Raketten er beliggende både lige ved og tæt på vores STU. Vores botilbud forbereder de unge til livet i egen bolig. Tilbuddet har en anerkendende og habiliterende praksis, som peger ud mod det omgivende samfund. Beboere i vores egne boliger kan ved uventede og pludselige tilbagefald i funktionsniveauer tilbydes plads i vores botilbud. 

Vi tror fuldt og fast på,  at alle har en stemme, der skal høres. Vi tager ansvaret for at give de unge en platform at give deres meninger til udtryk fra. Vi har ugentlige beboermøder, hvor de unge kan få indflydelse på, og inddragelse i, stort og småt i dagligdagen. De unge vælger unge-repræsentanter, der har mulighed for at deltage på personalemøder, hvor de kan fremføre de unges behov og ønsker. Vi har en struktur, hvor Ledestjernens medarbejdere dernæst deltager på de unges møder og giver besked om resultatet af deres anmodninger. 

Værelserne er lyse og indbydende, og der er lækre fællesarealer, hvor vi arbejder med demokrati som løsningsmodel, så du bliver så selvkørende som muligt i dit voksenliv og kan tage egne beslutninger om dit liv. Vi kalder det autonomistøtte.

Du kan arbejde med dig selv og din egen udvikling. Vi arbejder med metoderne low arousal, M.I. (motiverende interview) og SMART-mål (specifikke, målbare, attraktive, realistiske og tidsbestemte mål).

Vi har strukturerede samtaler/udviklingsmøder hver måned, hvor vi sammen evaluerer på, hvordan det er gået med at opfylde mål og delmål. Vi sender udviklingsplanen til handlekommune løbende. 

Vi arbejder bevidst med et venligt og rummeligt fysisk og psykisk miljø, og fællesskaber mellem de unge blomstrer på tværs af de forskelligheder, som vi mennesker har. Ungemiljøet kan noget helt særligt, når det er indbydende, og der skabes en værdig og favnende ramme om ungelivet og ungemiljøet. Vi kalder det også ‘ung til ung’. For unge lærer faktisk aller bedst af/med andre ligestillede unge. Især, når de støttes afstemt i det af dygtigt personale.

Derudover har Ledestjernen en mission om at de unge i videst muligt omfang inkluderes i det omkringliggende samfund. Derfor deltager vi aktivt i arrangementer i Haslev og omegn. Her træner vi i at begå os og navigere i forskellige arenaer i system og livsverden.

Hvis du syntes det lyder interessant, så kontakt gerne boformsleder René Nielsen på 42 77 65 56 eller rene@ledestjernen.org

Se mere om vores koncept bag botilbud og egne boliger og det fokus på udvikling, som vi arbejder ud fra via dette LINK!

Du kan også prøve at gå en virtuel tur i botilbuddene.
Klik her: LINK #1 og LINK #2.

Link til Tilbudsportalen:
Raketten V9 (tilkaldsnattevagt)

Raketten V 26 (sovende nattevagt)

Læs mere om priser og indhold i takster under fanen FOR FAGPERSONER