Takster og beskrivelse af ydelser

§66, stk. 1 nr. 5 (opholdssted)

2397,- per døgn.
Taksten svarer til taksten på botilbud suppleret med tøj- og lommepenge jf. KL’s takster for 2022 (https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/boern-og-unge/udsatte-boern-og-unge/tak). Målgruppen støttes med gennemsnitligt 28 støttetimer om ugen. Støtten udmøntes fleksibelt jf. borgerens aktuelle støttebehov.

Om støtten:
Formålet er via målrettet indsats i en hjemlig og familiær boligmæssig at opnå udvikling eller stabilisering af borgerens funktionsevne med henblik på afklaring af det evt. videre forløb efter det fyldte 18. år. Hensigten er at skabe afklaring af fremtidig boform og støtteforanstaltninger. Vores §107 tilbud og vores §85 tilbud i vores klubværelser eller egen bolig andetsteds i lokalmiljøet være et logisk næste mål bo-mæssigt. Afklaringen dokumenteres i direkte ICS-overførbare faglige termer.

For unge under 18 indtager vi forældrerollen, når børnene er hos os, og støtten udmøntes bl.a. til denne primære relationelle omsorg.

For unge i efterværn arbejder vi målrettet mod integration og udslusning i det omgivende samfund.

§76 (efterværn) eller §85 støtte i egne boliger (klubværelser) med egen lejekontrakt

468,- per støttetime.
Målgruppen har brug for 12 – 16 støttetimer i egen bolig om ugen. Denne kan udmøntes fleksibelt til de specifikke støttebehov, som er aktuelle i borgerens udviklingsproces.

Om støtten:
Det overordnede formål med den pædagogiske støtte er at sikre en sammenhængende, helhedsorienteret og rehabiliterende indsats. Indsatsens formål er, at modsvare borgerens behov samt styrke borgerens muligheder for samfundsdeltagelse og rehabilitering. Borgeren dannes i støtteprocessen mest muligt til at tage eget ansvar for at opnå et selvstændigt og meningsfuldt liv, udvikle sig og udnytte sine muligheder. Afklaringen dokumenteres i direkte VUM-overførbare faglige termer.

§107 botilbud

2351,- per døgn.
Målgruppen støttes med gennemsnitligt 28 støttetimer om ugen. Støtten udmøntes fleksibelt jf. borgerens aktuelle støttebehov.

Om støtten:
Formålet er via målrettet indsats i en hjemlig boligmæssig at opnå udredning, udvikling eller stabilisering af borgerens funktionsevne. Hensigten er at skabe afklaring af fremtidig boform og støtteforanstaltninger. Vores §85 tilbud i vores klubværelser eller egen bolig andetsteds i lokalmiljøet være et logisk næste mål bo-mæssigt. Afklaringen dokumenteres i direkte VUM-overførbare faglige termer.

Den unge støttes via passende stilladsering til at cope med de samfundsrelaterede krav, myndige personer skal mestre.

STU-uddannelse

19.500,- per måned.

Om tilbuddet og taksten:
Taksten dækker alle udgifter til undervisning, praktik, forplejning, transporttræning m.v.

Der sikres altid arbejdsmarkedsafklaring, og der dokumenteres direkte i uddannelsesplaner online i fx UNO-ung STU systemet løbende, så UU-vejleder kan følge med i den dynamiske udviklingsproces, som den unge gennemlever.

Evt. afhentning og aflevering før og efter undervisning på hjemmeadresse:
696,- per planlagt fremmøde-dag.

§103 beskyttet beskæftigelse

347,- per dag (365 dage om året).

Indsatsen dokumenteres i en udviklingsplan, som der følges op på årligt med visiterende myndighed.

§104 aktivitets- og samværstilbud

347,- per dag (365 dage om året).

Indsatsen dokumenteres i en trivelsplan, som der følges op på årligt med visiterende myndighed.